Logo header

Równi i równiejsi, czyli o dyskryminacji w zatrudnieniu

wrzesień 13, 2017

Wróć do listy
Data publikacji: wrzesień 13, 2017
Żaden pracownik, a nawet osoba starająca się o pracę, nie może być dyskryminowana ze względu na płeć, wiek, wyznanie religijne, narodowość, rasę, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne czy przynależność związkową. Mówią o tym zarówno przepisy unijne, jak i dostosowane do nich polskie prawodawstwo. Równej ochronie podlegają zatrudnieni na etat lub część etatu, na umowę cywilno-prawną, czas określony czy nieokreślony. Pracownicy powinni być tak samo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, możliwości awansu czy też dostępu do szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Jak rozpoznać dyskryminację i jakie są jej rodzaje?

Kryteria dyskryminacji

Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie ludzi z wyżej wymienionych przyczyn w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio. Przesłanki dyskryminujące są katalogiem otwartym co oznacza, że do dyskryminacji może dojść także na podstawie innego kryterium. Ocena, czy będzie miało ono charakter dyskryminujący, należy do sądu.

Dyskryminacja bezpośrednia

W przypadku kiedy pracownik z jednej lub kilku przyczyn jest, był lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie od innych pracowników, dochodzi do dyskryminacji bezpośredniej.

Dyskryminacja pośrednia

Zachodzi wówczas, gdy wskutek pozornie neutralnego działania, podjętego postanowienia lub zastosowania określonego kryterium, występują niekorzystne dysproporcje pod względem korzyści płynących z tego faktu dla poszczególnych pracowników.

Molestowanie seksualne

Może wystąpić ze strony pracodawcy lub współpracowników. Przepisy określają je jako „niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest poniżenie, naruszenie godności bądź upokorzenie pracownika, a także tworzenie wokół niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery".

Mobbing

Rozumiany jest jako długotrwałe i uporczywe szykanowanie pracownika w miejscu pracy, ośmieszanie, podważanie kompetencji czy jego izolacja. O mobbingu można mówić wówczas, gdy wszystkie przesłanki występują łącznie i trwają przez dłuższy czas.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.