Logo header

Ochrona środowiska w firmach

marzec 21, 2017

Wróć do listy
Data publikacji: marzec 21, 2017
W prowadzeniu każdego biznesu, poza aspektami ekonomicznymi i gospodarczymi, niezwykle ważny jest również kontekst ekologiczny. Odpowiedzialność ekologiczna dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Jeszcze kilka lat temu niewiele mówiło się o ochronie środowiska naturalnego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecnie stanowi ona bardzo ważny aspekt wpływający na aktywność i organizację wielu firm. Do tej zmiany przyczynił się znaczny wzrost świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorców, a także nowe przepisy w polskim prawie oraz normy narzucone przez Unię Europejską. Do efektywnego minimalizowania zagrożeń, takich jak: nagromadzenie odpadów, obecność smogu, zanieczyszczenie powietrza czy hałas, konieczne jest świadome włączanie się firm w ochronę środowiska. Jakie więc działania mogą podejmować przedsiębiorstwa?

Obowiązek prawny

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska jest obecnie obowiązującym aktem prawnym w Polsce. Ujęto w niej pewne aspekty ochrony środowiska i przyrody, wdrażając światowe i europejskie wytyczne. Stanowi ona także ustawę bazową dla wielu przepisów i ustaw szczegółowych, na przykład: ustawy o odpadach, ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wielu innych.

Znaczenie ochrony środowiska w firmach

Ochrona środowiska w firmie jest zarówno zagadnieniem prawnym, jak i ekonomicznym. Przestrzeganie obowiązujących przepisów krajowych i europejskich należy do obowiązków każdego przedsiębiorcy. Co więcej, ma również wpływ na finanse jego działalności. Postępowanie zgodnie z normami sprawia, że firma działa w sposób legalny, nie ponosząc ryzyka płacenia kar czy wstrzymania produkcji wskutek naruszeń. Efektywniejsze gospodarowanie zasobami prowadzi do obniżenia kosztów działalności. Często przyczynia się także do podniesienia opłacalności produkcji. Przestrzeganie zasad oraz wdrażanie rozwiązań proekologicznych pomaga w pozyskaniu krajowych i europejskich funduszy ekologicznych.

Ochrona środowiska już od wielu lat jest ważnym elementem rynkowym, jako że stanowi bardzo istotny czynnik wpływający na konkurencyjność marek na rynkach zagranicznych. Budowanie wizerunku nowoczesnej i proekologicznej firmy staje się zatem wyzwaniem i celem dla wielu przedsiębiorców.

Działania

Świadome włączenie się firmy w ochronę środowiska musi rozpoczynać analiza specyfiki działalności i jej wpływu na otoczenie. Na podstawie takiej analizy możliwe jest wdrażanie indywidualnych rozwiązań w zakresie zarządzania ochroną środowiska. Takie działania są wyrazem odpowiedzialności społecznej i gotowości przedsiębiorstwa do kreowania świadomego społeczeństwa.

Jakie działania mogą podejmować zarówno mniejsze, jak i duże firmy? Po pierwsze mogą zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska. Każdy przedsiębiorca powinien starać się zredukować ilość odpadów. Z kolei te generowane należy segregować i przekazywać do przedsiębiorstw recyklingowych. Inna praktyką proekologiczną jest korzystanie z materiałów i półproduktów ekologicznych do produkcji towarów oraz przy świadczeniu usług dla klientów.

Bardzo często spotkać się można ze stwierdzeniem, że ochrona środowiska dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw produkcyjnych, które wytwarzają odpady bądź zanieczyszczają powietrze. Jest to jednak bardzo mylne stwierdzenie. O ochronę środowiska dbać można również w biurach. Ograniczanie wykorzystywania zasobów w codziennym funkcjonowaniu firmy rozpoczyna się od drobnych działań. W dłuższym czasie stają się one wypracowaną rutyną i kulturą, przyczyniającą się do minimalizowania negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Ponadto optymalizacja zużycia energii oraz wody niesie ze sobą nie tylko pożytek ekologiczny, ale także obniża koszty w firmie. Ekologiczne biuro to takie, które korzysta z materiałów uznawanych za przyjazne dla środowiska. Powinny one posiadać odpowiednie certyfikaty i oznaczenia. Firmy mogą obligować dostawców sprzętów biurowych do odbierania i utylizacji zgodnej z prawem np. zużytych tonerów i opakowań - to również działanie proekologiczne.

Każdy właściciel firmy powinien podjąć starania w celu zminimalizowania negatywnych wpływów działalności na środowisko naturalne. Polityka proekologiczna w przedsiębiorstwach - nie tylko tych największych - to przede wszystkim promocja swojego wsparcia i troski o środowisko naturalne, a więc dobro wspólne wszystkich ludzi. Troska ta, poza efektem praktycznym, kształtuje dodatkowo pozytywny wizerunek firmy.

Powierz nam selekcję talentów do twojej firmy

Sieć 70 000 kandydatów: nasi Konsultanci HR znajdą najodpowiedniejszych kandydatów dla twojej firmy, z którymi odniesiesz realne sukcesy.